Algemene leveringsvoorwaarden & disclaimer

FotoPalet hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Klant: de wederpartij van gebruiker.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, informatieverstrekking en overeenkomst tussen gebruiker en een klant waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant middels het online op de website invullen en verzenden van het daartoe bestemde opdrachtformulier een bestelling heeft geplaatst en Gebruiker deze bestelling heeft geaccepteerd.

2. Definitieve acceptatie van de bestelling kan pas plaatsvinden nadat Gebruiker de aard van het materiaal door toezending daarvan aan Gebruiker van de klant heeft ontvangen en heeft kunnen beoordelen. Na ontvangst van het materiaal zal Gebruiker de opdracht in bewerking nemen, dan wel meedelen dat de bestelling niet wordt aanvaard. Het niet reageren op een bestelling binnen 5 werkdagen leidt niet tot stilzwijgende acceptatie van de bestelling.

3. Mocht Gebruiker de bestelling niet accepteren, zal Gebruiker het langs elektronische weg door de klant aangeleverde materiaal verwijderen. Eventuele informatiedragers en/of fysieke documenten zal Gebruiker vernietigen tenzij de klant het materiaal retour wenst te ontvangen. Retourzending vindt slechts plaats op kosten van de klant. Verzendkosten dienen door de klant op verzoek van Gebruiker alvorens tot verzending wordt overgegaan voor verzending door Gebruiker te worden betaald.

4. De rechten uit hoofde van een overeenkomst zijn door de klant niet overdraagbaar aan derden.

5. Wijzigingen van een reeds gesloten overeenkomst kunnen slechts schriftelijk dan wel langs elektronische weg bindend worden overeengekomen.

6. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

8. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

9. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

10. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van klant of een door klant aangewezen of met klant overeengekomen locatie, draagt klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

11. Klant vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan klant toerekenbaar is.

Artikel 4 Prijzen

1. De door Gebruiker gehanteerde prijzen staan vermeld op de website en zijn inclusief btw, verzendkosten en eventuele andere al dan niet van overheidswege op de verkoop c.q. verzending van het product vallende rechten en kosten. De bestelling door de klant wordt geacht in te houden het akkoord van de klant met de op het moment van verzending van de bestelling voor het product geldende prijs. Indien de klant een special effect en/of een van de standaard bewerking afwijkende bewerking wenst, leidt zulks tot een meerprijs. Deze zal door Gebruiker in de opdrachtbevestiging worden vermeld. De overeenkomst komt in een dergelijk geval pas tot stand nadat de klant de in de opdrachtbevestiging vermelde totaalprijs schriftelijk, dan wel langs elektronische weg heeft aanvaard.

2. Indien de prijzen, voordat Gebruiker in staat is gesteld tot beoordeling van het door de klant aan te leveren materiaal, door Gebruiker worden gewijzigd, wordt de acceptatie van een bestelling geacht uit te gaan van de nieuwe prijs. De klant dient Gebruiker binnen vijf dagen na ontvangst van de door Gebruiker verzonden acceptatie te bevestigen of hij op basis van de gewijzigde prijs de bestelling wenst te handhaven. Zonder deze bevestiging komt tussen Gebruiker en de klant geen overeenkomst tot stand.

3. In geval van een intracommunautaire levering aan een btw-plichtige onderneming in de Europese Unie welke Gebruiker zonder btw in rekening brengt, zal Gebruiker op de factuur het btw-nummer van de klant vermelden. Indien het btw-nummer aan Gebruiker niet bekend is en op verzoek van Gebruiker niet bekend wordt gemaakt dient Gebruiker btw te berekenen.

De klant vrijwaart Gebruiker voor alle eventuele schade en/of ander nadeel dat Gebruiker lijdt indien blijkt dat de klant in het land van vestiging niet als btw-plichtige is geregistreerd, dan wel om andere aan Gebruiker niet bekende redenen Gebruiker op verzoek van de klant ten onrechte zonder btw heeft gefactureerd.

4. Kortingen zijn nooit in combinatie geldig. In geval van gecombineerde korting geldt het hoogste kortingspercentage.

Artikel 5 Betaling

1. Betaling dient te geschieden via de mogelijkheden zoals aangeboden worden via de website.

2. De klant kan, voor additionele service en diensten (bijvoorbeeld bij fotografie op locatie) op een andere vooraf overeengekomen wijze aan gebruiker betalen. In geval van betaling op rekening dient de klant de betalingstermijn vermeld in de factuur in acht te nemen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

3. In geval van betaling op rekening blijft het door Gebruiker geleverde product eigendom van Gebruiker totdat de volledige koopprijs door de klant is voldaan.

4. Indien klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de klant van rechtswege in verzuim. Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van gebruiker op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Gebruiker heeft het recht de door klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

7.Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

8. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 6 Levertijd

1. De levertijd is maximaal zeven werkdagen voor het retour leveren van een bewerking via elektronische weg te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling, dan wel vanaf de dag van ontvangst door Gebruiker van de betaling door de klant van de overeengekomen prijs inclusief btw en bijkomende kosten. De levertijd van de bewerking incl. een printopdracht zal maximaal veertien werkdagen bedragen.

2. De in lid 1 genoemde levertijd betreft geen fatale levertijd. Wanneer door Gebruiker niet binnen deze levertijd wordt geleverd, is Gebruiker pas in verzuim nadat de klant Gebruiker schriftelijk of langs elektronische weg in gebreke heeft gesteld en een laatste termijn voor nakoming heeft gesteld van tenminste veertien dagen en de nakoming door Gebruiker binnen deze termijn is uitgebleven.

Artikel 7 Ter beschikking gesteld materiaal

1. De klant stelt het materiaal op eigen risico ter beschikking aan Gebruiker. Het materiaal blijft eigendom van de klant.

Gebruiker zal het ter beschikking gestelde materiaal met de in redelijkheid van Gebruiker te verwachten zorg behandelen. In geval van het onverhoopt verloren gaan of beschadiging van het materiaal is Gebruiker niet aansprakelijk voor de daardoor door de klant geleden schade, behoudens opzet dan wel grove schuld aan de zijde van Gebruiker, behoudens voor zover Gebruiker ter zake recht heeft op uitkering van verzekeringspenningen krachtens een door Gebruiker afgesloten schadeverzekering. In dit laatste geval is de hoogte van de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag waartoe de gesloten verzekering recht geeft. Op Gebruiker berust geen verplichting tot het aangaan van een dergelijke verzekering, behoudens voor zover uitdrukkelijk met de klant overeengekomen.

2. De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ter beschikking gestelde materiaal. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade aan het ter beschikking gestelde materiaal indien deze schade is ontstaan omdat Gebruiker is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie aangaande de aard, de inhoud, de samenstelling en/of omvang van het materiaal.

3. Van het door de klant aanleveren van pornografisch materiaal met minderjarigen en/of ander aanstootgevend en/of discriminerend materiaal doet Gebruiker in alle gevallen aangifte bij de politie.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

1. Gebruiker accepteert bij aanvaarding van een opdracht geen aansprakelijkheid voor inbreuk op enig daarop rustend intellectueel eigendomsrecht van derden. In geval Gebruiker door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, vrijwaart de klant Gebruiker voor alle schade die Gebruiker ten gevolge daarvan lijdt, met inbegrip van datgene waartoe Gebruiker door derden wordt aangesproken en inclusief de bij Gebruiker veroorzaakte kosten.

Artikel 9 Incassokosten

1. Is klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant. Indien klant in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,00.

2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van klant.

4. Klant is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 10 Verzuim/aansprakelijkheid

1. Indien Gebruiker ter zake van de nakoming van de overeenkomst in verzuim geraakt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal Gebruiker terstond de eventueel vooruit betaalde prijs aan de klant restitueren. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het geen in deze bepaling is geregeld.

2. In geval Gebruiker met de nakoming van de overeenkomst in verzuim is geraakt en de klant de overeenkomst op die grond niet ontbindt maar nakoming verlangt, heeft Gebruiker het recht een eventueel reeds geleverd ondeugdelijk product te vervangen, dan wel te kiezen voor restitutie van de koopprijs. In dat laatste geval wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden.

3. Zowel in geval van een vordering tot nakoming, als in geval van ontbinding van de overeenkomst (of in geval van de keuze van Gebruiker voor restitutie van de koopprijs overeenkomstig lid 1) is Gebruiker slechts aansprakelijk voor de door de klant door de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst geleden schade indien de oorzaak van de tekortkoming aan de zijde van Gebruiker is terug te voeren op opzet dan wel grove schuld van Gebruiker. De aansprakelijkheid van Gebruiker is voorts per bestelling beperkt tot den hoogste het netto factuurbedrag (factuurbedrag exclusief btw). In geval van een bestelling bestaande uit meerdere afzonderlijke onderdelen, is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot dat deel van het netto factuurbedrag behorende bij het gedeelte van de bestelling ter zake waarvan Gebruiker is tekortgeschoten.

4. De klant dient het geleverde product terstond na aflevering op gebreken te controleren. Eventuele gebreken in het geleverde dient de klant zo mogelijk direct na aflevering, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na aflevering schriftelijk dan wel langs elektronische weg aan Gebruiker te melden. Na afloop van deze termijn wordt het geleverde geacht te beantwoorden aan de tussen Gebruiker en de klant gesloten overeenkomst.

5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. In geval van betaling op rekening wordt de factuur, behoudens reclame binnen drie werkdagen na ontvangst van de factuur, door de klant geacht als juist en verschuldigd te zijn aanvaard.

Artikel 11 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12 Voorbeelden en modellen

1. Is aan de klant een voorbeeld of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 13 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de klant is Nederlands recht van toepassing. De gelding van het Weens Koopverdrag van 19 juni 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

FotoPalet is een activiteit van Foto van Heel, Dronten.

Disclaimer Foto van Heel

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Foto van Heel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Foto van Heel komen.

Foto van Heel heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Foto van Heel gecontroleerd of goedgekeurd. Foto van Heel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

© Oktober 2009. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Foto van Heel worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd